Reklama
 
Blog | František Marčík

Praha se významně zapojí do boje proti změně klimatu

Na včerejším jednání zastupitelstva hlavního města Prahy schválili pražští zastupitelé další kroky v důležitém zapojení hlavního města do boje se změnou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů. Navázali tak na předchozí kroky bývalé pražské primátorky a minulého zastupitelstva, které v září 2019 schválilo, že se Praha připojí k mezinárodnímu Paktu starostů a primátorů o změně klimatu, celosvětové iniciativě, na níž se podílí už tisíce měst. Nyní Prahu čeká intenzivní příprava Akčního plánu (seznamu konkrétních kroků) pro udržitelnou energii a klima, jehož hlavním cílem je snížit emise skleníkových plynů, které jdou na vrub samotného města, o 40 % do roku 2030. Ocenění za dobrou práci zaslouží především minulá a současný radní pro životní prostředí Jana Plamínková a Petr Hlubuček (oba STAN).

Zastupitelstvo schválilo následující usnesení (tisk Z-7210).

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I . b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o aktivitách a opatřeních HMP z hlediska dopadu

I I . k o n s t a t u j e , ž e


potřeba významně snížit příspěvek hlavního města k celosvětové změně klimatu, učinit 
Prahu odolnější proti této změně a její rozvoj dlouhodobě udržitelným je ve světle nejnovějších odborných poznatků výrazně závažnější a naléhavější, než doposud a proto

I I I . ž á d á


1. Radu HMP


1. o urychlení přípravy Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) v 
souladu s cíli evropského Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

2. o bezodkladné zřízení pracovní skupiny pro přípravu tohoto plánu a koordinaci 
environmentálních opatření napříč organizacemi města, v souladu s
doporučením Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP ze dne 24. 4. 2019

3. o jmenování koordinátora pro udržitelný energetický management hlavního 
města Prahy, který činnost této pracovní skupiny povede

4. o předložení průběžné zprávy o přijatých opatřeních dle tohoto bodu na 
zářijovém jednání ZHMP.

 

Podrobnosti o Paktu starostů a primátorů, včetně závazků z něj plynoucích a seznam připojených měst, je možné dohledat na webu iniciativy.

Schválené usnesení ze srpnového jednání minulého zastupitelstva HMP, je možné dohledat v archivu.

Znění Paktu je následující:

Já, [jméno a příjmení starosty či primátora (nebo jiného rovnocenného zástupce],
[starosta/primátor (nebo název funkce)] [název místního orgánu]

jsem byl(a) dne [datum] pověřen(a) [obecní zastupitelstvo (nebo rovnocenný rozhodovací orgán)],
abych podepsal(a) Pakt starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky,
s plným vědomím všech závazků, které jsou stanoveny v úředním prohlášení o závazcích a
shrnuty níže.
Místní správa, kterou zde zastupuji, se proto zavazuje ke:
Snižování emisí CO2 (a případně i dalších skleníkových plynů) na jejím území alespoň
o 40 % do roku 2030, a to zejména prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti
a širšího využívání obnovitelných zdrojů energie;
Zvyšování jeho odolnosti prostřednictvím přizpůsobení se dopadům změny klimatu.
Aby mohly být tyto závazky splněny, zavazuje se místní správa plnit následující opatření:
Provádět základní inventuru emisí a posouzení rizik a zranitelnosti v oblasti
změny klimatu;
Předložit do dvou let od výše uvedeného data rozhodnutí obecního zastupitelstva
akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu;
Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti
změně klimatu předkládat zprávu o pokroku za účelem hodnocení, monitorování
a ověřování.
Souhlasím s tím, aby byla v případě nepředložení zmíněných dokumentů (tj. akčního plánu
pro oblast udržitelných zdrojů energie a boj proti změně klimatu a zprávy o pokroku) v rámci
stanovených lhůt naše místní správa – po předběžném písemném upozornění zaslaném
kanceláří Paktu starostů a primátorů – z iniciativy dočasně vyloučena.

[Název a úplná adresa orgánu místní správy]
[Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby]

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama